وزیر ارتباطات: اپراتورهای مجازی و اصلی مکمل هم هستند
0
850
0.0