ارائه 4 متغیر که در رفتار خرید اینترنتی مشتریان تاثیر گذارند و جذابیت وب سایت های تجارت الکترونیک شرکت ها به آن وابسته است
0
177
0.0