اطلاعیه-شماره-5-مرکز-مدیریت-امداد-و-هماهنگی-عملیات-رخدادهای-رایانه-ای
اطلاعیه شماره 5 مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای
مرکز ماهر در خصوص باج افزار Wanna Cry

اتوجه به آلوده شدن تعدادی از رایانه های کشور به باج افزار Wanna Cry و راهنماها و راه حل های منتشر شده در سایت های مختلف مبنی بر امکان بازیابی داده های رمز شده توسط باج افزار ها، مرکز ماهر ضمن انجام بررسی های فنی و دقیق در این زمینه به پیوست مستند فنی راهنمای امداد برای رایانه های آلوده شده به باج افزار Wanna Cry را ارایه می نماید.