بهترین راه بهینه سازی وب سایت ها برای موتورهای جستجوی وب

بهترین راه بهینه سازی وب سایت ها برای موتورهای جستجوی وب در اینترنت

امروزه با پیشرفت تکنولوژی نقش اینترنت به سرعت در حال افزایش است و در آینده پررنگتر خواهد شد . در این رشد سریع دسترسی مناسب و آسان به داده ها و یکپارچه سازی به یک چالش تبدیل شده است . از انجا که 93%  از ترافیک اینترنت توسط موتورهای جستجو مدیریت می شود ...........

فاطمه احمدی 1، محمد دهقانی سریزدی 2 ، محمد احمدی نیا 3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر، واحد کرمان، دانشگاه آساد اسلامی، کرمان،ایزان؛ f.ahmadi@iauk.ac.ir

2 استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان،کزمان،ایران؛ m.dehghani.s@vru.ac.ir

3عضو هیات علمی گروه کامپیوتر, واحد کرمان, دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران؛ ahmadinia@iauk.ac.ir

نویسنده : وب مک
تاریخ : 1396/03/16
0.0
تعداد بازدید : 2122
تعداد کامنت : 0