مروری-بر-عوامل-موثر-بر-کیفیت-وبسایت-ها

مهمترین عوامل موثر بر کیفیت وبسایت ها انقلاب خدمات

مروری بر عوامل موثر بر کیفیت وبسایت ها

در طول دو دهه گذشته ، کیفیت سرویس یه زمینه محبوب در تحقیقات علمی و بعنوان یه فاکتور کلیدی در تمایز تولیدات خدماتی و ایجاد مزیت رقابتی شناخته شده است . انقلاب خدمات در واقع بیشترین انقلاب اطلاعات بود و خدمات اطلاعاتی بیشترین رشد را در این زمینه داشت . دو خط اصلی در تحقیقات مربوط به ابعاد کیفیت خدمات وجود دارد .......

عطا کرباسی خیر

کارشناسی ارشد MBA  تکنولوژی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه سمنان