دسترسي به اينترنت به شرط داشتن شماره اينترنت!

دبير شورايعالي فضاي مجازي از اجراي پروژه احراز هويت كاربران در فضاي مجازي توسط يك دستگاه اجرايي خبر داده و گفته: از ميان ۳ دستگاه متولي، يكي از دستگاهها براي اجرايي كردن اين پروژه انتخاب مي شود.

 دبير شورايعالي فضاي مجازي از اجراي پروژه احراز هويت كاربران در فضاي مجازي توسط يك دستگاه اجرايي خبر داده و گفته: از ميان ۳ دستگاه متولي، يكي از دستگاهها براي اجرايي كردن اين پروژه انتخاب مي شود.
 
محمدحسن انتظاري در گفتگو با مهر، در مورد آخرين وضعيت هويت بخشي به كاربران اينترنت از طريق شناسايي نشاني هاي اينترنتي – IP آدرسها – تاكيد كرده: در اين پروژه چند دستگاه اجرايي حاكميتي متولي هستند و براين اساس قرار است برنامه عملياتي شدن اين طرح توسط اين دستگاهها به مركز ملي فضاي مجازي ارائه شود. تاكنون اين نهادها برنامه هاي خود را در اين زمينه ارائه نكرده اند. پس از دريافت برنامه هاي اين دستگاهها، طرح اجرايي پروژه احراز هويت كاربران اينترنت در دستور كار كميسيون هاي عالي مركز ملي فضاي مجازي براي بررسي قرار خواهد گرفت.
 
نویسنده : وب مک
تاریخ : 1394/05/11
0.0
تعداد بازدید : 1951
تعداد کامنت : 0