هنرستان هوانوردی بلند پرواز

هنرستان غیرانتفاعی بلند پرواز با در نظر گرفتن رسالت آموزشهای مهارتی کارودانش در رشته هوانوردی فعالیت می نماید. سایت این هنرستان در سال91 توسط وب مک طراحی وپیاده سازی شده است.