باشگاه فرانگران نوین

باشگاه فرانگران ، باشگاهی آموزشی و فرهنگی ،اجتماعی و خیرخواهانه است که توسط جمعی از انسانهای نیکوکار برای امور خیرخواهانه تشکیل و در استان به عنوان موسسه نمونه وبرتر شناخته شده است.سایت این باشگاه درسال 89 توسط وب مک طراحی و پیاده سازی شده است.