شرکت مخابرات استان خراسان رضوی

شرکت مخابرات استان خراسان رضوی همکاری خود را از سال 90 با وب مک آغاز کرده و بعد ازمشارکت در پروژه های مختلفی که با موفقیت به سرانجام رسانیدند ، در سال 95 سایت رسمی خود را توسط وب مک طراحی وواردفضای اینترنت نمود.