چرا دارایی ها را مستهلک می کنیم؟

برای جواب نیاز به یک توضیح مختصر داریم. ما در حسابداری یک اصل داریم با نام "اصل تحقق درآمد". طبق این اصل می بایست همه درآمد ها را در هنگام تحقق شناسایی )و یا به عبارتی ثبت( کنیم

برای جواب نیاز به یک توضیح مختصر داریم. ما در حسابداری یک اصل داریم با نام "اصل تحقق درآمد". طبق این اصل می بایست همه درآمد ها را در هنگام
تحقق شناسایی )و یا به عبارتی ثبت( کنیم. در استانداردها و کتابهای حسابداری زمانی یک درآمد را محقق شده فرض می کنند که:
الف- وجه نقد مربوطه دریافت شده باشد و یا احتمال دریافت وجود داشته باشد.
ب- کلیه کارهای لازم جهت نهایی شدن درآمد انجام شده باشد. )برای مثال اگر قرار است کالایی در کشوری دیگر تحویل گردد تا زمانی که کالا تحویل نشده
باشد ثبت درآمد نخواهیم داشت(
به 2 دلیل فوق ما ثبت پیش دریافت داریم. یعنی زمانی که پول گرفتیم و کار انجام نشده است)یعنی شرط ب رعایت نشده است( اجازه شناسایی درآمد را نداریم.
و نیز زمانی که کالا فروخته شد و مطمئن باشید که وجه نقد دریافت نخواهید کرد اجازه شناسایی درآمد را ندارید)یعنی شرط الف برقرار نباشد(.
در حسابداری همچنین یک اصل دیگر با نام "اصل تطابق هزینه با درآمد" داریم. طبق این اصل می بایست همه هزینه هایی که با درآمد های شناسایی شده
طبق تحقق درآمد مطابق دارد )ارتباط دارد( شناسایی و سند بخورد.
یک مثال می زنم:
یک کالایی به بهای 011 ریال خریداری می شود:
-0 اگر این کالا تا پایان سال بفروش نرود آنگاه مبلغ 011 ریال بعنوان موجودی کالا در ترازنامه نشان داده می شود با عنوان موجودی کالای پایان دوره. چرا
خرید کالا را به هزینه تبدیل نمی کنیم. چون درآمدی وجود ندارد )تحقق درآمد( یعنی کالا را نفروختیم و لذا هزینه ای وجود ندارد )تطابق هزینه با درآمد(.
-2 اگر همین کالا به مبلغ 021 ریال بفروش رود آنگاه بدلیل اینکه درآمد محقق شده است لذا مبلغ 021 ریال بعنوان درآمد شناسایی و مبلغ 011 ریال بعنوان
هزینه شناسایی می شود.
-3 اگر همین کالا بمحض دریافت شکسته و از بین رود مبلغ 011 ریال اولیه به زیان تبدیل شده و شناسایی می شود. در این حالت بدلیل اینکه درآمد شناسایی
نشده لذا هزینه نیز شناسایی نمی شود و بجای هزینه از حساب زیان استفاده می شود.
حال برگردیم به سوال. چرا دارایی ها را مستهلک می کنیم و سند هزینه استهلاک شناسایی می کنیم؟
جواب:
ما از دارایی ها استفاده می کنیم تا منافع بدست آوریم. بدلیل بدست آمدن منافع دارایی های در طی سال تحقق درآمد رخ داده )اصل تحقق درآمد( و لذا می
بایست هزینه های مربوطه نیز شناسایی شود )اصل تطابق هزینه با درآمد( این هزینه ها دقیقا همان هزینه استهلاک است.
البته می توانستیم سوال را طور دیگری مطرح کنیم:
چرا کل دارایی را در هنگام خرید به هزینه تبدیل نمی کنیم و دارایی شناسایی می کنیم؟
جواب: بدلیل اینکه از یک دارایی در سالهای مختلف استفاده می شود و منافع آن در چند سال و نه فقط سال اول بدست می آید )تحقق درآمد( لذا می بایست
یک دارایی در سالهای مختلف به هزینه تبدیل شود )تطابق هزینه با درآمد( و این هزینه همان هزینه استهلاک است که در قسمت فوق توضیح داده شده است.
نکته: البته موارد فوق در مورد زمین صدق نمی کند زیرا علاوه بر اصول حسابداری می بایست دارایی به مرور زمان از بین رود و چون زمین از بین نمی رود آنرا
مستهلک نمی کنیم.

نویسنده : وب مک
تاریخ : 1396/03/02
0.0
تعداد بازدید : 2858
تعداد کامنت : 0