بخشنامه-شماره-۱۰۰۰/۹۶/۱۱۱۹-مورخ-۹۶/۰۲/۰۷-سازمان-تامین-اجتماعی
بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۶/۱۱۱۹ مورخ ۹۶/۰۲/۰۷ سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای قانون دستورالعمل بازرسی تامین اجتماعی از دفاتر بر اساس آخرین سال مالی

بخشنامه  شماره ۱۰۰۰/۹۶/۱۱۱۹ مورخ ۹۶/۰۲/۰۷ سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای قانون دستورالعمل بازرسی تامین اجتماعی از دفاتر بر اساس آخرین سال مالی