قانون مالیاتها

مالیات دارای انواع مختلفی است که هر کدام با توجه به کارکردهای خود در اقتصاد به کار گرفته میشود. مالیات بر اساس چگونگی تعلق به کالاهای مورد مالیات به مالیات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود .

مالیات دارای انواع مختلفی است که هر کدام با توجه به کارکردهای خود در اقتصاد به کار گرفته
میشود. مالیات بر اساس چگونگی تعلق به کالاهای مورد مالیات به مالیات مستقیم و غیرمستقیم
تقسیم میشود .
-1 مالیات مستقیم
که مستقیما از دارائی یا درآمد افراد گرفته میشوند و شامل مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد هستند؛ همان طور که از نام
این مالیاتها مشخص است بدون هیچ واسطهای بر درآمد افراد و یا سازمانها و مؤسسات اقتصادی اعمال میشوند و توسط
مأموران مالیاتی به طور مستقیم وصول میشوند. نمونه بارز این مالیاتها، مالیاتی است که دولت به طور مستقیم از حقوق
کارمندان خود کسر میکند .
الف- مالیات بر درآمد : این مالیات همانگونه که از نام آن پیداست از درآمد اشخاص وصول میشود و دارای انواع
مختلفی است که به تعدادی از آنها اشاره میشود :
مالیات بر درآمد املاک
مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس ازکسر
معافیت مقرر اخذ میشود. مالکان مجتمعهای مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که بارعایت الگوی مصرف مسکن
بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا میشوند در طول مدت اجاره از صددرصد ) ۰۰۱ %( مالیات بر درآمد
املاک اجاری معاف هستند درغیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع
یکصدوپنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از
اجاره املاک معاف هستند. درمورد شخص حقیقیای که هیچگونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق
موضوع ماده ۴۸ قانون از درآمد مشمول مالیات سالیانه مستغلات از مالیات معاف است و مازاد طبق مقررات قانون مشمول
مالیات است. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوص طبق نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد
شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط
باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود
اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلقه به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد .
مالیات بردرآمد مشاغل
مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور درسایر فصل
های قانون مالیاتها در ایران تحصیل می شود پس از کسر معافیتهای مقرر وصول می گردد .
مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
مالیاتی است که از جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران
یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیانهای حاصل ازمنابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که
طبق مقررات قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ ۵۱ % وصول می شود .
مالیات بردرآمد اتفاقی
مالیاتی است که از درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی
% و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی بوده و به نرخ مقرر در ماده % ۳
قانون وصول می گردد .
ب- مالیات بر دارایی : دارایی یا ثروت، مشتمل بر کلیه حقوقی است که شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به ا شیاء و
اموال دارد و به آنها این اجازه را می دهد که در آن اموال تصرفات مالکانه نمایند .
در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱۱ %، مالیات بر دارایی به پنج دسته تقسیم شده است که عبارتند از: مالیات سالانه
املاک، مستغلات مسکونی خالی، اراضی بایر، ارث و حق تمبر که در اصلاحات قانون مذکور، در سال ۳۴۰ % مالیات های
سالانه املاک، مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حذف گردید و تنها مالیات های ارث و حق تمبر باقی مانده است که به
اختصار به آنها پرداخته می شود :
مالیات بر ارث
مالیاتی است که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی بر اموال باقی مانده متوفی طبق قانون تعلق می گیرد؛
مالیات حق تمبر
نوعی مالیات مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا
نمودن آنها، از مودی گرفته می شود؛ برای نمونه حق تمبری که از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ و به مصرف کنندگان
ارائه میشود یا ازکارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه اخذ می شود .
۲ - مالیات غیرمستقیم :
مالیاتی است که با واسطه و به طور غیرمستقیم از شهروندان گرفته میشود . مالیات غیرمستقیم در شکلهای گوناگونی قابل
پیاده شدن میباشد و پرداخت آن نیز با اینکه بر دوش همگان میباشد ولی محسوس نیست و به طور معمول عموم مردم
وجود آن را احساس نمیکنند. این مالیات، غالباً بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده منتقل میگردد و
شامل مالیات بر واردات و مالیات بر معاملات است .
الف- مالیات بر واردات
به منظور اجرای عدالت مالیاتی و توجه به توان واقعی مالیات دهندگان، یکی از سیاستهای مالی و اقتصادی دولت ها، اخذ
مالیات از محل کالاهای وارداتی است. همچنین دولت ها به دلایل متعدد دیگری نیز اقدام به اعمال مالیات بر واردات می
نمایند که اهم آنها عبارتند از: حمایت از تولیدات داخلی کشور، جلوگیری از ورود کالاهای تجملی غیرضرور و درآمد زایی
است .
ب- مالیات بر معاملات
مالیاتی است که در موقع خرید و فروش به نسبت ارزش مورد معامله، از فروشنده دریافت می گردد. غالباً فروشنده نیز این
مالیات را در موقع فروش بر قیمت کالا افزوده و به خریدار انتقال می دهد. مالیات بر معاملات شامل انواع مختلف مانند
مالیات عمومی فروش )در مراحل مختلف تولید و توزیع(، مالیات بر عمده فروشی و خرده فروشی و مالیات بر ارزش افزوده
است .

نویسنده : وب مک
تاریخ : 1396/03/02
0.0
تعداد بازدید : 2354
تعداد کامنت : 0