فهرست مدارک لازم جهت تهیه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی

مدارک لازم برای تهیه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی

-دانلود نرم افزار اظهارنامه مالیاتی از سایت www.tax.gov.ir

۲-اطلاعات تشکیل پرونده مالیاتی ( شامل کد اقتصادی ، شناسه ملی شخص حقوقی ،کد رهگیری پیش ثبت نام ومشخصات اداره کل مالیاتی ، شماره واحد مالیاتی ، کلاسه پرونده مالیاتی )

۳-اطلاعات هویتی شرکت وسایر محل های فعالیت شرکت شامل(روزنامه رسمی،مجوز فعالیت،اطلاعات سجلی،اعضای هیئت مدیره ونشانی اقامتگاه قانونی به همراه کدپستی)

۴-ترازآزمایشی کل و معین به تاریخ پایان دوره مالی(قبل وبعداز بستن حسابهای موقت)

۵-صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده وفروش رفته

۶-صورت گردش مواداولیه،گردش کالای ساخته شده وسایر موجودیها

۷-صورت گردش عملکرد و سود و زیان

۸-اطلاعات ثبتی دفاتر قانونی(کل و روزنامه) و مشاغل شامل شماره و تاریخ ثبت دفاتر

۹-اطلاعات ملک مورد اجاره اقامتگاه قانونی

۱۰-اطلاعات مربوط به صادرات و دریافتی های ارزی

۱۱-اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری(در مورد شرکت های پیمانکاری)

۱۲-اطلاعات صورت ریز فروش محصولات و کالای فروش رفته و صورت وضعیت های گواهی شده

۱۳-صورت ریز تعدیلات سنواتی

۱۴-صورت مالیاتهای پرداخت شده(شماره فیش و تاریخ پرداخت)

۱۵-اطلاعات مربوط به حسابدار رسمی شرکت(شماره قرارداد ،نام و شماره عضویت حسابدار رسمی)

۱۶-اطلاعات مربوط به پرونده مالیاتی(اداره کل، شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده)

۱۷-تعیین گروه فعالیت و زیر گروه فعالیت شرکت

۱۸- تعیین میزان کارکنان شرکت در پایان دوره مالی

۱۹-شماره فیش پرداخت حق تمبر افزایش سرمایه در صورتی که مودی افزایش سرمایه طی دوره مالی داشته باشد.

۲۰-فهرست سهامداران به انضمام میزان سهام و مبلغ سهام هریک از سهامداران عمده

۲۱-شماره حساب بانکی جهت درج در اظهارنامه مالیاتی

نویسنده : وب مک
تاریخ : 1396/03/02
0.0
تعداد بازدید : 1809
تعداد کامنت : 0