دستور-العمل-نحوه-شناسایی-قراردادهای-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات-ict

دستور العمل نحوه شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ict

پیرو بخشنامه 14 جدید درآمد در خصوص چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی و با توجه به گسترش فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و در نتیجه انعقاد قراردادهای پیمانکاری در این زمینه ،نحوه شناسایی و محاسبه حق بیمه قراردادهای مذکور.........