اضافه-شدن-عناوین-جدید-به-فهرست-مندرج-در-بخشنامه-14/3جدید-درامد

اضافه شدن عناوین جدید به فهرست مندرج در بخشنامه 14/3جدید درامد

احتراما بازگشت به شماره 1497/ص ت 93 مورخ 93/11/5 و با توجه به درخواست آن سازمان و جلسات کارشناسی برگزار شده فهرست زیر ....