آئین-نامه-اجرائی-موضوع-تبصره-(3-)-ماده-169-قانون-مالیات-های-مستقیم-اصلاحی-مصوب-31/04/1394

آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (3 ) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394

وزیر امور اقتصادی و دارائی به پیشنهاد شماره 3193/200 مورخ 01/03/1395 سازمان امورمالیاتی کشور به استناد تبصره (3 ) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 آئین نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود .......