آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (3 ) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394

وزیر امور اقتصادی و دارائی به پیشنهاد شماره 3193/200 مورخ 01/03/1395 سازمان امورمالیاتی کشور به استناد تبصره (3 ) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 آئین نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود

وزیر امور اقتصادی و دارائی به پیشنهاد شماره 3193/200 مورخ 01/03/1395 سازمان امورمالیاتی کشور به استناد تبصره (3 ) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 آئین نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود .......

نویسنده : وب مک
تاریخ : 1396/03/10
0.0
تعداد بازدید : 1911
تعداد کامنت : 0