قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31

باب اول: اشخاص مشمول مالیات ............................................................................... 5

باب دوم: مالیات بر دارایی ........................................................................................ 7

فصل اول، دوم و سوم: ................................................................................................. 8

فصل چهارم: مالیات بر ارث ........................................................................................... 9

فصل پنجم: حق تمبر .............................................................................................. 51

فصل اول: مالیات بر درآمد املاک .................................................................................. 59

فصل دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی .............................................................................. 72

فصل سوم: مالیات بر درآمد حقوق ................................................................................. 78

فصل چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل .............................................................................. 15

فصل پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ..................................................................... 11

فصل ششم: مالیات درآمد اتفاقی ................................................................................... 27

فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف ....................................................... 22

فصل اول: معافیت ها ............................................................................................... 24

فصل دوم: هزینه های قابل قبول و استهلاک ...................................................................... 12

فصل سوم: قرائن و ضرائب مالیاتی ................................................................................. 47

فصل چهارم: مقررات عمومی ....................................................................................... 41

فصل پنجم: وظایف مؤدیان ........................................................................................ 25

فصل ششم: وظایف اشخاص ثالث ................................................................................. 21

فصل هفتم: تشویقات و جرایم مالیاتی ............................................................................. 24

فصل هشتم: ابلاغ ................................................................................................... 88

فصل نهم: وصول مالیات ............................................................................................ 87

 

باب سوم: مالیات بر درآمد ....................................................................................... 77

باب چهارم: در مقررات مختلفه ................................................................................. 44

فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها .................................................... 84

فصل دوم: ترتیب رسیدگی .......................................................................................... 89

فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی ............................................................................. 95

فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ..................................................... 92

فصل پنجم: هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن .............................................. 92

فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ................................................ 98

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی ............................................................... 44

نویسنده : وب مک
تاریخ : 1396/03/10
0.0
تعداد بازدید : 3145
تعداد کامنت : 0