بخشنامه جدید سازمان امورمالیاتی شماره 39/96/200 مورخه 13/03/96

تسهیلات مالیاتی همچون پلکانی و تقسیط بدهی مالیاتی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مصوب سال 95 در سال جاری نیز تنفیذ شد . با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و نامگذاری سال 95 به سال اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل و پیرو شماره 05/95/200 مورخ 28/01/95 بدینوسیله مقرر شد بود :

ادارات کل مالیات موظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای  تولیدی کوچک و متوسط  دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط که از طریق کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانها برای دریافت تسهیلات به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی می شوند . را به صورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم برابر مقررات اقدام نمایند .

ضمنا لازم به توضیح است واحدهای تولیدی فوق مکلفند صورتهای مالی که سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده اند را برای اخذ تسهیلات به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ارائه نمایند . نظر به اجتناب از مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان با توجه به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم ، اختیارات مربوط به تقسیط بدهی مودیان مذکور بند 1 بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد .

بدیهی ست انجام تقسیط بدهی مودیان فوق فارغ از تقسط های قبلی و در راستای مفاد ماده اخیر الذکر امکان پذیر می باشد .

نویسنده : وب مک
تاریخ : 1396/03/21
0.0
تعداد بازدید : 1476
تعداد کامنت : 0