بخشنامه-جدید-سازمان-امورمالیاتی--شماره-39/96/200-مورخه-13/03/96

بخشنامه جدید سازمان امورمالیاتی شماره 39/96/200 مورخه 13/03/96

ادارات کل مالیات موظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای  تولیدی کوچک و متوسط  دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط که از طریق کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانها برای دریافت تسهیلات به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی می شوند . را به صورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم برابر مقررات اقدام نمایند .

ضمنا لازم به توضیح است واحدهای تولیدی فوق مکلفند صورتهای مالی که سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده اند را برای اخذ تسهیلات به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ارائه نمایند . نظر به اجتناب از مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان با توجه به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم ، اختیارات مربوط به تقسیط بدهی مودیان مذکور بند 1 بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد .

بدیهی ست انجام تقسیط بدهی مودیان فوق فارغ از تقسط های قبلی و در راستای مفاد ماده اخیر الذکر امکان پذیر می باشد .